Tag: thỏa hiệp

August 8, 2020 / Nghĩ vụn

Từ đầu năm đến giờ, mình đã đưa ra hai lời từ chối. Từ chối hai lời đề nghị khác nhau, nhưng đâu đó sẽ cùng dẫn đến một câu hỏi vô hình rằng, mình sẵn sàng thỏa hiệp tới mức nào.