Tag: ngất

August 19, 2020 / Nghĩ vụn

Mấy hôm trước, cơ quan mình tổ chức hiến máu tập thể ở ngay sảnh tòa nhà. Địa điểm tiện đến mức đại tiện luôn, nên nhiều người chưa hiến máu bao giờ hoặc bình thường bận không đi hiếm được cũng đăng ký làm phát cho biết. Thậm chí chẳng cần đặt bàn trước, ngày ấy giờ ấy đến vén áo chìa tay ra là được.